«Аналіз руху грошових коштів на підприємстві» - страница 7

^ Показники оборотності активів підприємства

№ з/п

Показники

2003 р.

2004 р.

2005 р.

Відхилення 2005 р. від 2003 р.

+, -

%

^ Вихідні дані

1

Чистий доход, тис.грн.

10619,4

11946,2

24143,0

13523,6

127,3

2

Оборотні активи, тис.грн.

3671,3

5676,3

10324,6

6653,3

181,2

3

Кошти в розрахунках, тис.грн.

466,7

1128,9

3178,8

2712,1

581,1

4

Запаси, тис.грн.

2994,6

4084,6

6048,7

3054,1

102,0

5

Дебіторська заборгованість, тис.грн.

650,8

1682,7

4172,5

3521,7

541,1

6

Поточні зобов"язання, тис.грн.

4231,4

4360,9

9285,9

5054,5

119,5

^ Розрахункові дані:

7

Коефіцієнт оборотності оборотних активів (1)/(2)

2,9

2,1

2,3

-0,6

-19,2

8

Тривалість обороту оборотних активів 365/(7)

126,2

173,4

156,1

29,9

23,7

9

Коефіцієнт завантаженості активів в обороті (2)/(1)

0,3

0,5

0,4

0,1

23,7

10

Коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках (1)/(3)

22,8

10,6

7,6

-15,2

-66,6

11

Тривалість обороту коштів в розрахунках 365/(10)

16,0

34,5

48,1

32,0

199,6

12

Коефіцієнт оборотності запасів (1)/(4)

3,5

2,9

4,0

0,4

12,6

13

Тривалість обороту запасів 365/(12)

102,9

124,8

91,4

-11,5

-11,2

14

Тривалість операційного циклу (11)+(13)

119,0

159,3

139,5

20,5

17,3

15

Тривалість погашення дебіторської заборгованості (5)/(1)*365

22,4

51,4

63,1

40,7

182,0

16

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (1)/(6)

2,5

2,7

2,6

0,1

3,6

17

Тривалість обороту кредиторської заборгованості 365/(16)

145,4

133,2

140,4

-5,1

-3,5

18

Тривалість погашення кредиторської заборгованості (6)/(1)/365

145,4

133,2

140,4

-5,1

-3,5

19

Тривалість фінансового циклу (14)-(18)

-26,5

26,1

-0,9

25,6

-96,7


Прискорення оборотності сприяє збільшенню продажу та вивільненню коштів з обороту. Коефіцієнт оборотності оборотних активів на підприємстві на протязі 2003- 2005 р. є стабільним і становить 2,3 – це означає , що за рік оборотні активи здійснили більше двох оборотів.

Оборотність усіх видів майна уповільнилась: оборотних активів в цілому - на 30 днів, активів в розрахунках - на 32 дні. Оборотність запасів прискорилась - на 11,5 днів. Тривалість одного обороту використання запасів і коштів в розрахунках при продажу готової продукції збільшилась на 30 днів. Уповільнення оборотності свідчить, що на підприємстві зросли обсяги господарської діяльності і більше коштів потрібно для її організації.

Стан ділової активності у сфері розрахункових відносин підприємства характеризується даними дебіторської і кредиторської заборгованості.

За 2003-2005 рр. сума дебіторської заборгованості збільшилась на 3521,7 тис.грн.. і становить на кінець 2005 р. 4172,5 тис.грн.. або 22% активів підприємства. Підприємство в 2005 р. збільшило чистий дохід і збільшило поточну дебіторську заборгованість. За темпами динаміки чистий дохід підприємства зріс на 127,3%, а поточна дебіторська заборгованість - на 541,1%. Це вплинуло на погіршення платоспроможності підприємства та уповільнення оборотності оборотних активів.

Кредиторська заборгованість за 2005 р. порівнянно з 2003 р. збільшилась на 5054,5 тис.грн. тобто підприємство залучило тотожну суму дебіторської заборгованості у постачальників підприємства і зумовило погіршення їх фінансового стану.

Таким чином, основним фактором погіршення фінансового стану ВАТ „Бродецький цукрозавод” є наявність значних за розміром інших операційних витрат, до складу яких на підприємстві відносяться: сумнівні борги та втрати від знецінення запасів. На підприємстві не налагоджено договірну і фінансово-розрахункову дисципліну. В ряді випадків порушуються договірні зобов`язання з постачальниками і підрядчиками , покупцями і замовниками, внаслідок чого підприємство змушене сплачувати штрафи. Постановка обліку і контролю за станом розрахунків також находиться на низькому рівні, частка безнадійної дебіторської заборгованості зростає.

Тому керівництву підприємства потрібно розробити і вжити заходи, спрямовані на попередження і скорочення збитків і втрат від позареалізаційних операцій і збільшення прибутковості господарської діяльності.

Коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках характеризує своєчасність погашення дебіторської заборгованості на підприємстві і розраховується за формулою:

Коб = ЧД/ КвР

Тривалість обороту коштів в розрахунках характеризує кількість днів, протягом яких здійснюється погашення дебторіської заборгованості і визначається за формулою:

q= 360 / Коб

Зміна швидкості обороту грошових коштів може спричи­нити відповідне змінювання потреби в них. Розрізняють аб­солютне та відносне вивільнення (додаткове залучення) грошових коштів. Розрахунок останнього показника здійсню­ється за допомогою такої формули:де д1, д0 - тривалість одного обороту коштів у днях відповід­но в звітному і минулому періодах;

Р1 - сума одноденної реалізації у звітному періоді.

Виконаємо розрахунки показників оборотності грошових коштів (табл. 3.5).


^ Таблиця 3.5.

Факторний аналіз оборотності грошових коштів

№ з/п

Позначення

Показники

2004

2005

1

ЧД

Чистий дохід

11946,2

24143

2

КвР

Кошти в розрахунках

1128,9

3178,8

3

Р

Одноденна реалізація (1)/365

32,729

66,145

4

q

Тривалість обороту коштів в розрахунках 365*(2)/(1)

34,5

48,1

5

О

Вивільнено грошових коштів внаслідок зміни їх оборотності у звітному році порівняно з попереднім роком, тис. грн.

 

899,6


Розрахунок вивільнення грошових коштів через прискорення їх оборотності:

(48,1 – 34,5) * 66,145 = 899,6 тис.грн.

Як видно з даних табл. 3.5., оборотність грошових коштів у 2005 році прискорилась на 16 днів, що призвело до до­даткового вивільнення коштів на суму 899,6 тис. грн.


4103056876273535.html
4103169643043528.html
4103362425424738.html
4103703221044146.html
4103824221416599.html