Варіативний модуль - Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи


^ Варіативний модуль


ТУРИЗМ


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист МОН України № 1/11-6353 від 30.07.2009 р.)


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Варіативний модуль «Туризм» складається з таких розділів: зміст навчального матеріалу та державні вимоги до рівня загаль-ноосвітньої підготовки учнів.

Розділ «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготов-ки учнів» зорієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та на-вичок поданого матеріалу.

Туризм є невід’ємною складовою загальнодержавної системи фізичної культури та спорту і спрямований на зміцнення здо-ров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини через залучення її до участі у спортивних походах різної складності та змаганнях з техніки спортивного туризму. Спортивний туризм є важливим засобом сприяння під-вищенню соціальної і трудової активності людей, задоволення їхніх моральних, естетичних і творчих потреб, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру. Туризм не має обмежень за віком і статтю.

Заняття туризмом, відносно дешевого й ефективного відпо-чинку, робить його соціально доступним та економічно приваб-ливим.

Основним змістом навчання туризму є засвоєння теоретичних і практичних навичок, до яких входять знання з:

— організації походів різного рівня складності;

— спортивного і туристського орієнтування та топографії;

— вивчення технічних прийомів подолання перешкод природ-ного і штучного характеру;

— надання долікарської допомоги і транспортування потер-пілого;

— виживання під час надзвичайних ситуацій та катастроф.

Учні, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої і спе-ціальної медичної групи, на уроках працюють за завданням учи-теля з вивчення туристських вузлів, визначення азимутів, топо-графії або надання долікарської допомоги.


^ 1 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Загальні відомості про ту-ризм та його види.

Види природних перешкод.

Правила техніки безпеки на уроках з елементами туризму.

^ Учень, учениця:

р о з к р и в а є загальні відо-мості про туризм та його види;

р о з п о в і д а є про гігієну ту-риста, загальні гігієнічні вимоги;

н а з и в а є види природних перешкод;

д о т р и м у є т ь с я правил техніки безпеки під час занять на уроках з елементами туризму;

Спеціальна фізична підготовка

Подолання горизонталь-них і вертикальних пере-шкод; подолання смуги перешкод, вправи на лазіння і перелазіння.

з д і й с н ю є подолання гори-зонтальних і вертикальних пере-шкод у вигляді смуги перешкод, лабіринтів;

в о л о д і є технікою виконання вправ на лазіння і перелазіння;

Технічна підготовка

Встановлення намету; в’я-зання туристських вузлів; технічні етапи.

в о л о д і є технікою встанов-лення намету, технікою в’язання туристських вузлів «простий», «простий провідник»;

з д і й с н ю є технічне прохо-дження туристських етапів: подо-лання умовних завалів (підлаз), подолання умовного болота по купинах.


^ 2 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Спорядження туриста. Види туристського багаття.

Основи орієнтування на місцевості.

Правила техніки безпеки під час виконання вправ орієнтування на уроках фізичної культури.

^ Учень, учениця:

р о з п і з н а є туристське спо-рядження;

н а з и в а є види туристського багаття;

в о л о д і є основами орієнту-вання, поняттями «контрольний пункт (КП)», «схема»;

д о т р и м у є т ь с я правил тех-ніки безпеки під час виконання вправ орієнтування на місцевості;

Спеціальна фізична підготовка

Подолання смуги перешкод.

Естафети з елементами ту-ристської техніки.

з д і й с н ю є подолання смуги перешкод з технічними етапами, вивченими раніше;

б е р е у ч а с т ь в естафетах з елементами туристської техніки;

Технічна підготовка

Орієнтування за схемою. В’язання туристських вузлів.

Технічні етапи.

Технічні дії з туристською самостраховкою.

п о я с н ю є дії при виконанні вправ орієнтування за схемою;

в о л о д і є технікою в’язання туристських вузлів «булінь», «ака-демічний»; технікою в’язання самостраховки (петлі «Прусіка»);

з д і й с н ю є технічне прохо-дження туристських етапів: подолання умовного болота за допомогою жердин, подолання умовного яру за допомогою колоди («бума»).


^ 3 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Правила, закони і традиції туристів.

Організація туристського бівуака.

Орієнтування у заданому напрямку.

Умовні знаки.

Фізична підготовка туриста.

^ Учень, учениця:

п о я с н ю є правила, закони і традиції туристів, техніку орга-нізації туристського бівуака;

поняття «бівуак»;

х а р а к т е р и з у є фізичну підготовку туриста;

в о л о д і є елементами орієнту-вання у заданому напрямку;

н а в о д и т ь п р и к л а д и умовних знаків;

д о т р и м у є т ь с я правил техніки безпеки під час занять на уроках з елементами туризму;

Спеціальна фізична підготовка

Старти з різних стартових положень з виконанням технічних елементів спор-тивного туризму.

Естафети з використанням туристського обладнання. Біг з елементами туристсь-кої техніки.

в и к о н у є прискорення з різ-них стартових положень, вико-нуючи проходження технічних етапів, вивчених раніше; біг з додатковим завданням туристсь-кої техніки та елементами фізичної підготовки;

б е р е у ч а с т ь в естафетах з технічним виконанням в’язання самостраховки (петлі «Прусі-ка»);

Технічна підготовка

Орієнтування за схемою у заданому напрямку. В’язання туристських вузлів.

Технічні етапи.

в и к о н у є дії при виконанні вправ орієнтування за схемою у заданому напрямку;

з д і й с н ю є технічне прохо-дження туристських етапів: рух по схилах (підйом, траверс, спуск), подолання умовного яру за допомогою «маятника»;

володіє: технікою в’язання ту-ристських вузлів: «вісімка», «ткацький».^ 4 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Оздоровче значення туриз-му.

Особливості топографіч-ної, туристичної та спор-тивної карти.

Орієнтування за вибором.

Комплектація похідної аптечки.

^ Учень, учениця:

р о з п і з н а є особливості топографічної, туристичної та спортивної карти;

в о л о д і є елементами орієн-тування за вибором;

н а з и в а є комплектуючі по-хідної аптечки;

о б ґ р у н т о в у є оздоровче значення туризму;

д о т р и м у є т ь с я правил техніки безпеки під час занять на уроках з елементами туризму;

Спеціальна фізична підготовка

Естафети з технічним проходженням етапів. Вправи на розвиток уваги та зорової пам’яті. Проходження дистанції з елементами крос-походу.

б е р е у ч а с т ь в естафетах з проходженням етапів, вивчених раніше; у проходженні дистан-цій 200–500 м з елементами крос-походу;

в и к о н у є вправи з картою, умовними знаками, топографіч-ними знаками на розвиток уваги і зорової пам’яті;

Технічна підготовка

Орієнтування по схемі за вибором.

В’язання туристських вуз-лів.

Технічні етапів.

Крос-похід.

Навчальні змагання.

в и к о н у є дії при виконанні вправ орієнтування по схемі за вибором;

з д і й с н ю є технічне прохо-дження туристських етапів: умовне подолання яру, річки за

допомогою паралельних моту-зок, «ліан»;

проходження дистанції крос-похід 1500–2000 м;

в о л о д і є технікою в’язання туристських вузлів «зустріч-ний», «брамшкотовий»;

б е р е у ч а с т ь у навчальних змаганнях з техніки орієнтуван-ня у заданому напрямку та пере-сування: підйом, траверс, спуск, подолання умовного болота, в’я-зання туристських вузлів.


^ 5 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Перша медична допомога. Транспортування потерпілого.

Види транспортування. Забезпечення страхування і самострахування при подоланні різних туристських перешкод. Похід вихідного дня.

^ Учень, учениця:

в і д т в о р ю є алгоритм надан-ня першої допомоги;

в и з н а ч а є основні принципи і прийоми транспортування по-терпілого;

п о я с н ю є забезпечення стра-хування і самострахування при подоланні різних перешкод;

р о з к р и в а є поняття «похід вихідного дня»;

д о т р и м у є т ь с я правил техніки безпеки під час занять на уроках з елементами туризму;

Спеціальна фізична підготовка

Навчальні змагання.

Крос-похід.

Колове тренування.

б е р е у ч а с т ь у навчальних змаганнях з орієнтування за ви-бором, у заданому напрямку;

у проходженні дистанцій 500–1000 м з елементами крос-походу;

в и к о н у є в’язання туристсь-ких вузлів і вправи з самостра-ховкою петлею «Прусіка» на швидкість і якість;

з д і й с н ю є колове тренування для розвитку фізичної і спеціаль-ної підготовки;

Технічна підготовка

Техніка рятувальних робіт. Крос-похід.

Навчальні змагання. Організація походу вихід-ного дня.

в и к о н у є дії при наданні до-лікарської допомоги, вибирає спосіб транспортування і здій-снює транспортування потерпі-лого;

з д і й с н ю є проходження ди-станції крос-похід 2000–3000 м;

б е р е у ч а с т ь у навчальних змаганнях з техніки орієнтуван-ня у заданому напрямку та за вибором; з техніки пішохідного туризму (ТПТ); в організації по-ходу вихідного дня;

н а з и в а є основні засади суд-дівства.^ Орієнтовні навчальні нормативи


Рік вивчення

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

низь-кий

серед-ній

дос-татній

висо-кий

1 рік вивчення

В’язання вузлів «простий», «простий проводник»

хл.1 вузол

зав’я-заний з помил-кою або

жод-ного

1 вузол

зав’я-заний без по-милки

2 вузла

зав’язані з помил-кою

2 вузла

зав’я-зані без помил-ки

дівч.

Подолання умовного болота за допомогою купин 9 м

(8 купин,

d 30–40 см) (с)

хл.більше

11

11

9

7

дівч.

більше

11

11

10

8

2 рік вивчення


В’язання вузлів «булінь», «акаде-мічний»

хл.1 вузол

зав’я-заний з помил-кою або

жод-ного

1 вузол

зав’я-заний без по-милки

2 вузла

зав’язані з помил-кою

2 вузла

зав’я-зані без по-милки

дівч.

Орієнту-вання за схемою (кількість пунктів)

хл.


менше

2

2

4

6

дівч.

менше

2

2

4

6

3 рік

вивчення


В’язання вузлів

«вісімка», «ткацький»


хл.


1 вузол

зав’я-заний з помил-кою або

жод-ного

1 вузол

зав’я-заний без по-милки

2 вузла

зав’язані з помил-кою

2 вузла

зав’я-зані без по-милки

дівч.

Орієнту-вання за схемою у заданому напрямку (кількість пунктів)

хл.

менше

2

2

4

6

дівч.

менше

2

2

4

6

В’язання самостра-ховки («пет-лі Прусіка»)

хл.Не за-в’язана само-стра-ховка

В’язан-ня са-мостра-ховки з помил-

В’язання самостра-ховки без помилки (без ура-

20 сек

В’язання са-мостра-ховки

дівч.


або слабке уявлен-ня про техніку в’язання

ками

хування часу)

без по-милки

Подолання умовного яру за допо-могою ма-ятника (см)

хл.менше

150

150

250

350

дівч.

менше

120

120

200

280

4 рік

вивчення


В’язання вузлів «зуст-річний», «брамш-котовий»хл.1 вузол

зав’я-заний з помил-кою або

жод-ного

1 вузол

зав’я-заний без по-милки

2 вузла

зав’язані з помил-кою

2 вузла

зав’я-зані без по-милки

дівч.

Орієнту-вання по схемі за вибором

10 хв (кількість пунктів)

хл.менше

2

2

4

6

дівч.

менше

2

2

4

6

10 етапів туристських змагань

(на вибір), кількість

хл.

менше

3

3

6

8

дівч.

менше

2

2

4

6

5 рік

вивчення


В’язання туристських вузлів

(на вибір), кількість

хл.


менше

3

3

6

8

дівч.

10 етапів туристських змагань (на вибір), кількість

хл.менше

3

3

6

9

дівч.

менше

2

2

5

74091864079646609.html
4091963999586162.html
4092089078896015.html
4092174933216067.html
4092243245889858.html